خانه > درباره ما>نمایش کارخانه

نمایش کارخانه

  • گوشه سنگ فرش

  • گوشه تسطیح و ضخامت

  • ادارات دولت محلی و خبرنگاران رادیو از کارخانه بازدید کردند

  • ادارات دولت محلی و خبرنگاران رادیو از کارخانه بازدید کردند

  • گوشه انبار مواد اولیه شل

  • گوشه انبار مواد اولیه شل