س: مدت زمان تحویل شما چقدر است؟ زمان تحویل شما چه مدت است؟

2021-04-14

پاسخ: 3-30 روز عمومی به مقدار ، سبک های خاص و مشخصات بستگی دارد