س: آیا نمونه را ارائه می دهید؟ رایگان است یا اضافی؟

2021-04-14

پاسخ: بله ، ما نمونه را به صورت رایگان ارائه می دهیم ، اما هزینه حمل و نقل را پرداخت نکنید.